Cuvintele unui om care a inteles inima Lui Dumnezeu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yklUbLgF2rI&hl=en&fs=1]

0 răspunsuri la „Cuvintele unui om care a inteles inima Lui Dumnezeu”

 1. Am gasit traducerea in romana a intregii predici aici:
  http://www.forumcrestin.com/index.php?topic=4097.0
  Mesaj ºocant adresat tinerilor
  Autor/Artist PAUL WASHER
  Atât de biblic încât nu a mai fost invitat

  Este un adevãrat privilegiu pentru mine sã mã aflu în aceastã searã împreunã cu voi. Înainte de a începe, aº vrea sã ne rugãm Domnului. ªi v-aº ruga sã vã rugaþi ºi voi. Vom vorbi despre multe lucruri în aceastã searã, lucruri pe care nu le înþelegeþi. Sã ºtiþi, cã vã voi vorbi ca un om muribund cãtre bãrbaþi, femei ºi tineri muribunzi. ªi voi predica, ca ºi cum nu voi mai predica vreodatã, ºi vã voi spune lucruri pe care le veþi înþelege greºit, ºi vã voi spune lucruri care vã vor înrãi atât de tare împotriva mea, ºi vã voi spune lucruri pe care le veþi nega, ºi vã voi spune lucruri despre care veþi spune, cã nu am nici un drept sã vã spun, dar înainte de a trage concluzii despre ceea ce se va vorbi în aceastã searã, aº vrea sã vã puneþi o întrebare. Vedeþi, predicarea e un lucru foarte periculos. Este periculos pentru mine, pentru cã Biblia spune, cã învãþãtorii mincinoºi vor avea o pedeapsã mai mare. Dacã ceea ce vã voi spune astãzi nu este adevãrat, sunt în mare pericol ºi am tot dreptul sã o fac cu fricã ºi cutremur, pentru cã voi sta condamnat în faþa lui Dumnezeu, dar dacã ceea ce vã voi spune astãzi este adevãrat, atunci voi sunteþi cei care trebuie sã aveþi fricã ºi cutremur. Deoarece, în caz cã voi interpreta corect pasajul din Scripturã pe care vreau sã vi-l prezint, este ca ºi cum Dumnezeu vã va vorbi printr-un om, ºi problema nu veþi avea-o cu mine, ci cu Dumnezeu ºi Cuvântul Sãu. Aºadar, singura întrebare la care urmeazã sã rãspundeþi în aceastã searã este urmãtoarea: „Este acest om din faþa noastrã un profet mincinos sau el spune adevãrul? Iar dacã el spune adevãrul, atunci nimic nu mai conteazã, decât sã ne conformãm vieþile dupã acest adevãr”. Sã ne rugãm Domnului.

  Tatã… Tatã, sunt atât de mãrunt ºi atât de jalnic în atâtea privinþe, Tatã. Tu ºtii, Doamne, Tu ºtii. Dar o, Dumnezeule, sã se aprindã numai foc neadevãrat pe altarul Tãu sau poate veni foc din cer în mijlocul zgomotelor ºi strigãtelor ce cuprind activitãþile noastre? Poate oare veni foc din cer? Pot oare aceste trupuri moarte sã prindã viaþã? Tu ºtii, Doamne. În suveranitatea Ta, te rog ºi te implor, înaintea tronului lui Dumnezeu sã ai milã de noi, sã deschizi inimi ºi minþi. Doamne, abia aºteptãm sã ºi le deschidã acum. Or, dacã nu acum, atunci când? Deschide-le inimile ºi minþile ºi fã-i sã vadã adevãrul biblic. Suflã viaþã în ei, oferã-le pocãinþã, oferã-le credinþã, adu-i în împãrãþia Ta, Doamne. Pentru slava Ta, de dragul numelui Tãu mãreþ, fã aceste lucruri. Doamne, cum spunea fratele, fã aºa, Doamne, ca nici un om sã nu-ºi atribuie slava lui, ca nici un om sã nu punã mâna pe chivot, iar dacã o va face, sã îl zdrobeºti la pãmânt, Doamne! O, Doamne, fii prezent printre noi, te rog, pentru cã nu avem altã speranþã, nu avem altã speranþã. Aceºti copiii nu au altã speranþã, decât ca Tu sã te atingi de ei. Amin.

  Voi predica din evanghelia dupã Matei, capitolul ºapte. Dacã aveþi Bibliile cu voi, urmãriþi dupã mine. Matei, capitolul ºapte, versetul treisprezece, Isus a zis:

  „Intraþi pe poarta cea strâmtã. Cãci largã este poarta, latã este calea care duce la pierzare, ºi mulþi sunt ceice intrã pe ea. Dar strâmtã este poarta, îngustã este calea care duce la viaþã, ºi puþini sunt ceice o aflã. Pãziþi-vã de proorocii mincinoºi. Ei vin la voi îmbrãcaþi în haine de oi, dar pe dinlãuntru sânt niºte lupi rãpitori. Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mãrãcini? Tot aºa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rãu face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rãu nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roade bune, este tãiat ºi aruncat în foc. Aºa cã dupã roadele lor îi veþi cunoaºte. Nu oriºicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împãrãþia cerurilor, ci celce face voia Tatãlui Meu care este în ceruri. Mulþi îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tãu? N-am scos noi draci în Numele Tãu? ªi n-am fãcut noi multe minuni în Numele Tãu?” Atunci le voi spune curat: „Niciodatã nu v-am cunoscut; depãrtaþi-vã dela Mine, voi toþi cari lucraþi fãrãdelege.” De aceea, pe oriºicine aude aceste cuvinte ale Mele, ºi le face, îl voi asemãna cu un om cu judecatã, care ºi-a zidit casa pe stâncã. A dat ploaia, au venit ºivoaele, au suflat vânturile ºi au bãtut în casa aceea, dar ea nu s-a prãbuºit, pentrucã avea temelia ziditã pe stâncã. Însã oriºicine aude aceste cuvinte ale Mele, ºi nu le face, va fi asemãnat cu un om nechibzuit, care ºi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit ºivoaiele, au suflat vânturile ºi au izbit în casa aceea: ea s-a prãbuºit, ºi prãbuºirea i-a fost mare.”

  Stau astãzi în faþa voastrã ºi nu mã doare inima dupã self-esteem-ul vostru, nu mã doare inima, dacã aveþi sau nu o pãrere bunã despre voi înºivã, dacã în viaþa voastrã lucrurile se întâmplã aºa cum vreþi sau nu vreþi voi sau, dacã contul vostru bancar e în regulã. Un singur lucru m-a þinut treaz în noaptea asta, un singur lucru m-a frãmântat pe parcursul întregii dimineþi ºi anume: peste o sutã de ani, marea majoritate a oamenilor din aceastã clãdire vor fi posibil în iad. ªi chiar mulþi din cei ce îl declarã pe Isus Cristos ca Domn vor petrece o veºnicie în iad. Veþi întreba: „Pastore, cum poþi spune aºa ceva?” Pot spune aºa ceva, pentru cã nu-mi conduc lucrarea creºtinã în America. Îmi petrec majoritatea timpului, predicând în America de Sud, în Africa, în Europa de Est ºi vreau sã ºtiþi, cã atunci când priveºti la creºtinismul american, vezi cã este bazat mai mult pe o culturã pãgânã, decât pe Cuvântul lui Dumnezeu. ªi atâþia oameni sunt induºi în eroare, atâþia tineri sunt induºi în eroare, atâþia adulþi sunt induºi în eroare, crezând, cã dacã au spus o singurã rugãciune în viaþa lor, vor ajunge în cer. Când se uitã în jur la alþii care declarã cã-L ºtiu pe Cristos ºi îi vãd pe aceºti oameni la fel de lumeºti ca ºi cei din lume, ºi apoi când se comparã ei cu ei înºiºi, nimic nu le tulburã inima. Ei se gândesc: „Ei bine, sunt la fel ca majoritatea din grupul meu de tineret – privesc lucruri la televizor pe care nu ar trebui sã le privesc ºi fac glume pe seama lucrurilor pe care Dumnezeu le urãºte, port haine sexy, vorbesc ca cei din lume, mã comport ca cei din lume, iubesc muzica lumeascã, iubesc atât de mult lucrurile lumeºti, dar binecuvântat fie Dumnezeu, sunt un creºtin. De ce sunt creºtin? Nu par cu nimic deosebit de majoritatea celor de la biserica mea. De ce sunt creºtin? Pentru cã a existat un moment în viaþa mea, când m-am rugat ºi L-am invitat pe Isus Cristos sã vinã în inima mea”. Vreau sã ºtiþi, cã cea mai mare erezie existentã în Biserica americanã evanghelicã ºi protestantã este cã, dacã te rogi ºi îl inviþi pe Isus Cristos în inima ta, El va veni în mod sigur. Nu veþi gãsi asta nicãieri în Scripturã, nu veþi gãsi asta nicãieri în istoria baptiºtilor, decât abia cu cincizeci de ani în urmã. Ceea ce trebuie sã ºtiþi e, cã mântuirea e prin credinþa ºi doar prin credinþa în Isus Cristos. Iar credinþa în Isus Cristos este precedatã ºi urmatã de pocãinþã – o întoarcere cu spatele la pãcat, o urã pentru lucrurile pe care le urãºte Dumnezeu ºi o dragoste pentru lucrurile pe care le iubeºte Dumnezeu, o creºtere în sfinþenie ºi o dorinþã de a nu fi ca Britney Spears, de a nu fi ca cei din lume, de a nu fi ca marea majoritate a creºtinilor americani, ci de a fi ca Isus Cristos!

  [Mulþimea aplaudã]

  Nu ºtiu de ce bateþi din palme, eu vorbesc despre voi! Nu am venit aici ca sã mi se zicã „Amin”, nu am venit aici ca sã fiu aplaudat, eu vorbesc despre voi. Oamenii deseori se apropie de mine ºi spun: „Aº vrea sã vin cu tine în România, aº vrea sã vin cu tine în Ucraina, aº vrea sã predic, unde ai predicat ºi tu ºi unde ai plantat biserici, în Peru ºi în junglã”, iar eu le spun: „Nu, nu ai vrea”. Ei spun: „Ba da, aº vrea”, dar eu le spun: „Nu, nu ai vrea. De ce? Pentru cã ai fi excomunicat din biserica de acolo”. Ceea ce trebuie sã înþelegeþi e, cã eu nu încerc sã fiu dur doar de dragul de a fi dur; vã daþi seama câtã dragoste trebuie sã ai, ca sã stai în faþa a cinci mii de oameni ºi sã le spui, cã creºtinismul american e aproape total greºit? ªtiþi cât mã va costa, ca sã nu mai fiu invitat la un eveniment ca acesta? Sã fiu lipsit de popularitate? ªtiþi de ce o fac? Alþii nu o fac, pentru cã li se plãteºte bine, nu o fac, pentru cã oamenii îi iubesc. Eu o fac, pentru cã iubesc oamenii ºi pentru cã mai mult ca orice vreau sã-L onorez pe Dumnezeu!

  Vreau sã vã spun ceva. Ne vom uita în Scripturã ºi vreau sã o priviþi aºa cum este. Nu vã mai comparaþi cu alþii care se numesc creºtini, care se comparã, la rândul lor, cu alþii care se numesc creºtini. Comparaþi-vã cu Scriptura. Când cineva, un tânãr, vine la un pastor sau la un lider de tineret ºi-i spune: „Nu sunt sigur dacã sunt mântuit,” liderul de tineret va spune o frazã tipicã: „Ei bine, a existat vreun moment în viaþã când te-ai rugat ºi L-ai rugat pe Isus sã vinã în inima ta?” – „Da, desigur!” – „Ai fost sincer?” – „Pãi, nu ºtiu, cred cã da…” – „Ei bine, e cazul sã-i spui Satanei sã te lase în pace, ai scris pe coperta cãrþii, pe coperta Bibliei, cum þi-a spus evanghelistul când ai fost salvat, sã scrii acolo data, aºa încât, oricând ai îndoieli sã poþi arãta cu degetul în Biblie?”

  Ce superstiþie a cuprins denominaþia noastrã? ªtiþi voi ce spune Biblia creºtinilor sã facã? Examinaþi-vã! Testaþi-vã în lumina Scripturii sã vedeþi, dacã sunteþi în credinþã! Testaþi-vã sã vedeþi, dacã sunteþi creºtini. Vã daþi seama cã, dacã v-aº ruga acum sã pãrãsiþi sala ºi le-aº spune tuturor sã batã la fiecare uºã din acest oraº, ºtiþi ce am descoperi? Cel puþin 99% din oamenii acestui oraº se considerã credincioºi! Dacã vã veþi întoarce înapoi în localitãþile voastre ºi veþi bate la fiecare uºã, aºa cum am fãcut eu dupã ce am fost salvat, ºtiþi ce am descoperit? Fiecare om din orãºelul meu este creºtin. 85% din ei nu se duc la bisericã, iar pe cei ce se duc la bisericã nu îi intereseazã sfinþenia vieþii, nu îi intereseazã slujirea, nu îi intereseazã separarea de lume, nu îi intereseazã ca Evanghelia sã fie vestitã printre neamuri. Dar binecuvântat fie Dumnezeu, ei sunt salvaþi. De ce sunt ei salvaþi? Pentru cã un evanghelist care ar fi trebuit sã petreacã mai puþin timp predicând ºi mai mult timp studiind Biblia, le-a spus cã sunt salvaþi! ªi a fãcut-o pentru ca sã se poatã lãuda, cât de mulþi oameni au pãºit înainte la ultima evanghelizare.

  Eu vã iubesc ºi sunt oameni aici care vã iubesc! Aº vrea sã ne uitãm în Scripturã. Acum, dupã ce v-am resuscitat la viaþã, vreau sã mã ascultaþi! Ascultaþi Cuvântul lui Dumnezeu ºi începeþi a vã pune niºte întrebãri.

  În primul rând: „Intraþi pe poarta cea strâmtã. Cãci largã este poarta, latã este calea care duce la pierzare, ºi mulþi sunt ceice intrã pe ea”. Existã o poartã strâmtã! ªtiþi, din punct de vedere istoric, unul din motivele pentru care sunt un Southern Baptist, este pentru cã Southern Baptist-ii au fost întotdeauna atenþi atunci când celelalte denominaþiuni nu au realizat faptul cã existã o singurã poartã, existã un singur Dumnezeu, existã un singur mijlocitor între Dumnezeu ºi oameni, ºi numele lui este Isus Cristos. Nu existã alte opþiuni, nu orice drum duce spre Roma. Ca denominaþie, noi întotdeauna am spus oamenilor ceea ce Isus le-a spus oamenilor: „Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa ºi nimeni nu vine la Tatãl decât prin mine”. Slãvit sã fie Domnul, cã singurul mod în care vreun om de pe acest pãmânt poate fi salvat este prin Isus Cristos ºi prin nimeni altul! Trebuie sã realizaþi faptul cã Biblia spune: „Toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu”, or voi habar nu aveþi ce înseamnã asta! Cã noi ne-am nãscut total depravaþi ºi urând pe Dumnezeu! Cã noi niciodatã nu am fi privit cãtre Dumnezeu, niciodatã nu am fi venit la Dumnezeu, cã noi ne-am rãsculat împotriva lui Dumnezeu ºi am cãlcat fiecare lege în parte! Nu se pune doar problema cã aþi pãcãtuit, problema e cã voi nu aþi fãcut altceva, decât sã pãcãtuiþi! Biblia spune în proroci, cã pânã ºi cele mai mari lucrãri ale noastre sunt ca niºte haine mînjite în faþa lui Dumnezeu ºi din aceastã cauzã, ºtiþi ce meritãm – mânia lui Dumnezeu, sfânta urã a lui Dumnezeu! Vei spune: „Dar, stai o clipã, Dumnezeu nu urãºte pe nimeni, Dumnezeu este dragoste”. Nu, prietene, trebuie sã înþelegi ceva, Isus Cristos a învãþat, profeþii au învãþat, apostolii au învãþat urmãtoarele: în afarã de mila lui Dumnezeu descoperitã în Isus Cristos, Domnul nostru, nu rãmâne altceva pentru voi decât mânia ºi ura aprigã a lui Dumnezeu, din cauza rãzvrãtirii ºi a pãcatului vostru. Când vorbesc în universitãþi, cei de acolo sunt gata sã mã corecteze: „Nu, Dumnezeu nu poate urî, Dumnezeu este dragoste”, dar eu vã spun, Dumnezeu trebuie sã urascã, pentru cã Dumnezeu este dragoste! Vedeþi, eu iubesc copiii, aºadar, eu urãsc avortul. Dacã iubesc ceea ce este sfânt, trebuie sã urãsc ceea ce nu este sfânt. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, iar americanii au uitat asta. Multe din lucrurile care vã place sã le faceþi, Dumnezeu le urãºte, ºtiþi voi asta?

  Rugaþi-vã pentru trezire spiritualã! Veþi avea o întâlnire cu tineretul, vreþi ca Dumnezeu sã atingã inimi, dar înainte sã ajungeþi acolo, priviþi programe la televizor pe care Dumnezeu le detestã, iar apoi vã miraþi de ce Duhul Sfânt nu S-a coborât în acel loc, vã miraþi, cã trebuie sã creaþi foc neadevãrat ºi emoþie falsã! Pentru cã Dumnezeu nu se aflã acolo! Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt ºi singurul mod prin care tu ºi eu putem fi reconciliaþi cu un Dumnezeu sfânt, este prin moartea propriului Sãu Fiu, stând pe cruce! Ascultaþi-mã, dacã sunteþi salvaþi în aceastã searã, nu sunteþi salvaþi, din cauza cã romanii ºi evreii L-au respins pe Isus, nu sunteþi salvaþi, pentru cã I-au pus o coroanã de spini pe cap, nu sunteþi salvaþi, pentru cã L-au împuns cu suliþa în coastã, nu sunteþi salvaþi nici mãcar pentru cã L-au rãstignit pe o cruce. ªtiþi de ce sunteþi salvaþi, dacã sunteþi salvaþi? Pentru cã atunci, când Isus Cristos stãtea pe acea cruce, El a purtat pãcatul vostru, pãcatul oamenilor lui Dumnezeu ºi toatã mânia aprigã care ar fi trebuit sã cadã peste voi, a cãzut peste singurul Sãu Fiu. Cineva trebuia sã plãteascã acel preþ, cineva trebuia sã moarã. Dumnezeu Tatãl L-a strivit pe singurul Sãu Fiu, potrivit cu Isaia 53. Se spune cã I-a fãcut plãcere lui YAHWE sã-L striveascã!

  Oamenii spun, cã crucea este semnul ce aratã cât de mult valoreazã omul. Nu este adevãrat, crucea este semnul ce aratã, cât de depravaþi suntem într-adevãr, încât a fost nevoie de moartea singurului Fiu al lui Dumnezeu. Singurul lucru care a putut sã salveze niºte oameni ca noi, a fost moartea singurului Fiu al lui Dumnezeu alfat sub mânia propriului Sãu Tatã, plãtind preþul, înviind din morþi, cu puterea sã ne salveze – aceasta este evanghelia lui Isus!

  Acum, ce eºti chemat sã faci? Spui, cã vei intra prin poarta strâmtã, dar cum o vei face? Isus a zis cã „s-a împlinit vremea, ºi Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape”, ce trebuie sã faci? În evanghelia dupã Marcu, El ne spune: „Pocãiþi-vã, ºi credeþi în evanghelie!” Vei spune: „Frate Paul, am fost salvat, pentru cã m-am rugat ºi L-am invitat pe Isus Cristos în inima mea” ºi sunt sigur cã ai fãcut-o, dar nu ai fost salvat printr-o formulã magicã sau prin niºte cuvinte pe care le-ai repetat dupã altcineva, ai fost salvat pentru cã te-ai pocãit de pãcatele tale ºi ai crezut! ªi nu doar ai fãcut asta în trecut, ci continui sã o faci pânã acum, pentru cã o parafrazare corectã a versetului pe care ni L-a dat El este urmãtoarea: „Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape, s-a împlinit vremea, acum petrece-þi restul vieþii pocãindu-te de pãcatele tale ºi crezând în Mine!” Convertirea nu este ca o vaccinã de gripã – „O, eu am fãcut-o, m-am pocãit, am crezut”. Întrebarea este, prietenul meu, mai continui sã te pocãieºti de pãcat? Mai continui sã crezi? Pentru cã Cel ce a început o lucrare bunã în tine o va duce la capãt! O va duce la capãt.

  Noi, Southern Baptistii predicãm, cã trebuie sã intri prin unica poartã care este Isus Cristos, dar noi am uitat ceva, ºi aº vrea ca liderii de tineret, pastorii ºi toþi ceilalþi sã mã asculte – pãrinþilor, noi am uitat o învãþãturã extrem de importantã din evanghelie care spune, cã nu doar poarta e strâmtã, ci ºi calea e îngustã! Ceea ce noi facem, e cã îl conducem pe cineva cãtre Cristos, îl conducem pe cineva în rugãciune, iar apoi el îºi petrece restul vieþii, trãind ca ºi cei din lume. ªi dacã nu veþi fi de acord, pot sã vã aduc statistici care sã vã contrazicã. Sondajul Gullop, sondajele Barnard, toate sondajele la care te uiþi, când cerceteazã moralitatea bisericii în America în comparaþie cu moralitatea celor care se declarã pierduþi în America, sondajele nu gãsesc nici o diferenþã! Asta ne spune statistica care nu are nimic de a face cu interpretarea religioasã, asta ne spun cifrele! Cãrþi dupã cãrþi sunt scrise de teologi, filozofi ºi sociologi – ce s-a întâmplat cu biserica? Gãsim cã avortul în bisericã este la fel de frecvent ca ºi în lume, gãsim cã divorþul este la fel de frecvent, acelaºi lucru ºi cu imoralitatea – ºtiþi la fel de bine ca ºi mine, cã sunt tineri aici care practicã imoralitatea ºi totodatã i se închinã lui Dumnezeu dintr-o suflare! ªtiþi cã sunt tineri aici care folosesc droguri ºi care vin în acelaºi timp la întâlnirile de tineret. ªtiþi cã se uitã ºi fac lucruri care nu sunt potrivite unui creºtin, dar în acelaºi timp vin la întâlnirile de tineret, se considerã satisfãcuþi, se cred salvaþi ºi nimeni nu le spune nimic, decât asta: ei sunt creºtini carnali. Ei sunt cu adevãrat creºtini, doar cã sunt carnali. Aceastã doctrinã a apãrut într-un seminar baptist, care nu este un seminar Southern Baptist, cu câþiva zeci de ani în urmã. Ea nu este biblicã ºi nu este istoricã. Prietene drag, nu existã aºa ceva ca creºtin carnal. Vei spune: „Stai o clipã, frate Paul, 1 Corinteni capitolul 3, „nu sunteþi voi lumeºti”, Pavel a spus asta” – da, asta a spus Pavel, dar trebuie sã citeºti întreaga carte ca sã înþelegi ce a avut în vedere. Vedeþi, una din problemele noastre – tinerilor, ascultaþi-mã – creºtinismul nostru în mare parte este bazat pe cliché-uri pe care le citim de pe spatele tricourilor creºtine. Creºtinismul nostru în mare parte vine de la compozitorii de piese creºtine ºi nu din Biblie! Majoritatea lucrurilor pe care le credem adevãrate ne sunt dictate de cultura noastrã ºi nu de Biblie! Biblia nu învãþã niciodatã cã o persoanã poate fi un creºtin adevãrat ºi în acelaºi timp sã trãiascã în mod continuu lumeºte, în fãrãdelege ºi pãcat, pentru tot restul vieþii lui. Dar Biblia învaþã, cã creºtinului adevãrat i-a fost datã o naturã nouã, creºtinul adevãrat are un Tatã care îl iubeºte, îl disciplineazã, vegheazã asupra lui ºi are grijã de el. Inima mi se frânge, pentru cã voi ºtiþi la fel de bine ca ºi mine – tinerilor, haideþi sã nu fim fãþarnici, sã nu ascundem adevãrul, sunt atâþia – voi îi cunoaºteþi, ba chiar s-ar putea sã fiþi unul dintre ei, sau cel puþin ºtiþi, cã sunt de ãºtia în grupul vostru de tineret, care vin la adunare, fac tot felul de lucruri, dar în inima lor sunt pe cât se poate de vicioºi! Nu diferã cu nimic de lume, nu au luminã în suflet. Tot ce face lumea, fac ºi ei, ºi este bine, este ok. Prietene, aceasta nu se numeºte creºtinism, ei nu sunt în pericol de a-ºi pierde rãsplata, ei sunt în pericol de a ajunge în iad! Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu!

  Logged
  TUDOR
  Doi talanţi
  *
  Offline Offline

  Posts: 268

  Rãspuns: Mesaj ºocant
  « Reply #1 on: 26 October 2008 »

  2.
  Dar ce învãþãm noi? Când a fost ultima datã, când ai auzit pe cineva spunând: „Nu existã doar o poartã strâmtã care duce spre cer, ci ºi o cale îngustã?” Isus subliniazã faptul cã unul din semnele principale care aratã cã eºti un creºtin adevãrat, este cã pãºeºti pe calea îngustã! ªtiþi voi care este semnul care aratã cã eºti un creºtin adevãrat în America? Ai spus odatã o rugãciune. Nu-i asta uimitor? Ce te întreabã ca sã afle dacã ai fost salvat? – „Ai spus vreodatã o rugãciune?” Ce învaþã Scriptura? – examinaþi-vã, testaþi-vã în lumina Scripturii sã vedeþi dacã sunteþi în credinþã, pentru cã un creºtin va fi altfel. Ei bine, spun eu oare cã un creºtin nu are pãcat? Nu, pentru cã în 1 Ioan aflãm cã creºtinii pãcãtuiesc, iar dacã cineva nu-ºi recunoaºte pãcatul, nu-L cunoaºte pe Dumnezeu, nu umblã în luminã. Atunci care e diferenþa, unde vreau sã ajung cu asta? Ceea ce vreau sã spun, e urmãtoarele: dacã eºti un creºtin nãscut din nou cu adevãrat, un copil al lui Dumnezeu, vei umbla pe calea neprihãnirii ca mod de viaþã, iar dacã te vei abate de la cale, Tatãl va veni dupã tine, te va disciplina ºi te va readuce pe calea cea dreaptã. Dar dacã spui, cã ai pãºit prin poarta strâmtã ºi totuºi trãieºti pe calea cea largã ca toþi ceilalþi de la ºcoalã, ca toþi ceilalþi oameni care sunt lumeºti ºi vicioºi, Biblia vrea sã ºtii, cã tu trebuie sã te temi foarte ºi foarte tare! Tu nu-L cunoºti pe Dumnezeu.

  Mã tem pentru oamenii care ºi-au petrecut majoritatea vieþii, spunând altora cã sunt salvaþi. Mã tem pentru tine, dacã ai fãcut asta. Nu le spui oamenilor cã sunt salvaþi, ci le spui CUM sã fie salvaþi. Dumnezeu le spune cã sunt salvaþi. Ce am uitat, e cã salvarea e o lucrare supranaturalã a lui Dumnezeu, iar cei ce s-au convertit cu adevãrat, cei ce au fost regeneraþi de puterea Duhului Sfânt, vor fi o fãpturã nouã. Biblia spune cã, dacã cineva este în Cristos, este o fãpturã nouã!

  Aºadar, gãsim aici în Scripturã, cã existã o poartã strâmtã ºi o cale îngustã. Sã ne uitãm la versetul 15: „Pãziþi-vã de proorocii mincinoºi. Ei vin la voi îmbrãcaþi în haine de oi, dar pe dinlãuntru sânt niºte lupi rãpitori. Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor”. Unul din lucrurile pe care trebuie sã le înþelegeþi, e ceea ce un om înþelept mi-a spus cu mult timp în urmã. El a spus: „Paul, cel mai bun prieten este cel ce îþi spune cel mai mult adevãrul”. În America noi am devenit atât de delicaþi, încât nimeni nu ne mai poate face observaþie, nimeni nu ne mai poate spune cã greºim. Atât pastorii, cât ºi liderii au cãzut în plasa acestei minciuni. Noi nu vrem sã jignim, noi cãutãm sã fim prietenoºi cu toþi. Ceea ce trebuie sã realizaþi, e cã existã Unul singur care cautã ºi numele lui este Dumnezeu, ºi dacã vreþi sã fiþi prietenoºi faþã de cineva din biserica Dumneavoastrã, trebuie sã fiþi mai întâi prietenoºi cu Dumnezeu. ªi trebuie sã vã pese mai mult de slava lui Dumnezeu, decât de atitudinea oamenilor. Un alt lucru de care trebuie sã vã daþi seama este, cã persoana care vã iubeºte cel mai mult, vã va spune cel mai mult adevãrul! Unul din semnele distinctive ale unui proroc mincinos este, cã el vã va spune mereu ceea ce vreþi sã auziþi, el niciodatã nu vã va strica dispoziþia. Vã va face sã bateþi din palme, sã sãriþi în sus, vã va face sã ameþiþi, vã va distra ºi vã va prezenta un creºtinism care va face ca biserica voastrã sã parã cu un cap mai sus de Isus, ºi vã va distra într-atât, încât niciodatã nu veþi ajunge sã abordaþi asemenea subiecte precum: lucreazã Dumnezeu în viaþa mea? Mã sfinþesc eu oare? M-am nãscut eu oare din nou cu adevãrat?

  Ascultaþi-mã, dacã fiecare om din acest oraº se crede salvat, iar noi ºtim, cã asta nu este adevãrat conform Scripturii, pentru cã Biblia ne spune, cã puþini vor fi cei ce vor intra, cum de ºtii tu, cã eºti salvat? Cum de ºtii tu cu adevãrat, cã eºti salvat? Pentru cã cineva þi-a spus asta? Pentru cã ai spus o rugãciune? Pentru cã ai crezut? Dar, daþi-mi voie sã vã pun o întrebare, de unde ºtiþi cã aþi crezut? Pentru cã toþi spun, cã cred. De unde ºtiþi, cã nu sunteþi ca ei? ªtiþi cum învaþã Biblia sã ºtii cã eºti salvat? ªtiþi ce v-ar fi spus teologia baptistã de pânã la cincizeci de ani în urmã cum sã ºtii cã eºti salvat? ªtii cã eºti salvat, pentru cã viaþa ta este într-un proces de schimbare ºi modul tãu de viaþã este unul de umblare pe calea adevãrului lui Dumnezeu, iar atunci când te abaþi de la aceastã cale în neascultare, aºa cum toþi o facem, Dumnezeu vine dupã tine ºi te aduce înapoi pe cale! Una din cele mai mari dovezi cã ai fost nãscut din nou cu adevãrat este, cã Dumnezeu nu te va lãsa sã vorbeºti aºa, cum firea pãmânteascã vrea sã vorbeºti, Dumnezeu nu te va lãsa sã te îmbraci sexy aºa, cum lumea ºi biserica ta liberalã te lasã sã te îmbraci, Dumnezeu nu-þi va permite sã te comporþi ca cei din lume, sã trãieºti ca cei din lume, sã vorbeºti ca cei din lume, sã asculþi ceea ce ascultã lumea – Dumnezeu va face o diferenþã în viaþa ta.

  El ne spune în versetul 16: „Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor”. Cum veþi cunoaºte un proroc fals, ºi aplicând principiul în întreaga Scripturã, cum veþi cunoaºte dacã cineva este un creºtin adevãrat? Dupã roadele lor! Dupã roadele lor, prietenul meu drag! Priveºte la viaþa ta, la felul cum te comporþi, la felul cum vorbeºti, priveºte la pasiunile inimii tale, este Isus undeva acolo sau este El doar un accesoriu pe care þi-l adaugi vieþii tale? Este El doar ceva ce faci miercurea sau duminica? Este El doar ceva ce consimþi în mintea ta? Este El un accesoriu sau însãºi centrul vieþii tale? ªi ce roadã aduci tu? Arãþi tu ca cei din lume, te comporþi tu ca cei din lume, experimentezi tu aceleaºi plãceri pe care lumea le experimenteazã, poþi iubi pãcatul ºi sã gãseºti plãcere în el? Poþi iubi rebeliunea ºi sã gãseºti plãcere în ea? Atunci, nu-L cunoºti pe Dumnezeu! „Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor.” Dumnezeu are puterea sã le schimbe.

  Sã ni-L imaginãm pentru un moment pe Isus predicând acest pasaj, iar tu stai acolo ascultând. El se uitã la tine, ºi spune: „Mãrãcini, mãrãcini… ãã… se pot gãsi mãrãcini în smochini?” Iar tu Îi rãspunzi: „Sigur cã nu, Isus… adicã, tu nu eºti agricultor, nu eºti fermier – eºti lemnar, dar toþi ºtiu, Isus, cã nu poþi gãsi mãrãcini în smochini”. „Atunci, dã-Mi voie sã-þi pun o altã întrebare. Poþi gãsi smochine – roadã bunã – în mãrãcini?” „Desigur cã nu, Isus, este total absurd, adicã, niciodatã n-o sã gãseºti mãrãcini într-un smochin ºi nici n-o sã gãseºti smochine în mãrãcini. Isus, ca sã spui cã aºa ceva e posibil… – oricine îþi spune asta, Isus, poþi spune fãrã nici o ºovãialã – ori sunt nebuni, ori sunt mincinoºi!” ªi Isus îþi rãspunde: „Bine, atunci toþi cei ce se numesc ucenicii mei ºi aduc roadã proastã, nu e oare tot aceeaºi sã spui cã ei ori mint, ori sunt nebuni ca sã se numeascã aºa?”

  Voi merge puþin mai departe cu aceastã analogie. Haide-þi sã ne imaginãm cã întârzii ºi apar aici pe platformã, iar toþi ceilalþi lideri sunt supãraþi, ºi îmi spun: „Frate Paul, nu apreciezi faptul cã þi-am dat aceastã oportunitate sã vorbeºti, încât apari mai târziu?” Iar eu le spun: „Fraþilor, va trebui sã mã iertaþi”. „De ce?” „Pãi, conduceam pe autostradã ºi mi s-a spart o roatã ºi am ieºit sã schimb roata ºi pe când schimbam roata, s-a rostogolit o piesã, iar eu nu mi-am dat seama cã sunt pe autostradã ºi m-am repezit sã o prind ºi îndatã dupã ce am apucat-o în mijlocul autostrãzii, m-am ridicat ºi am vãzut un trailer de 30 tone deplasându-se cu 200 km pe orã la zece metri în faþa mea mea ºi a trecut drept peste mine ºi iatã de ce am întârziat.” Acum, existã doar douã posibilitãþi logice… – ºtiu, nimeni nu mai studiazã logica, – dar existã doar douã concluzii logice: prima – sunt un mincinos, sau a doua – sunt un nebun. Vei spune: „Frate Paul, este total absurd, este imposibil, frate Paul, sã te întâlneºti cu ceva la fel de mare ca un trailer ºi sã nu fii marcat”, or atunci întrebarea mea pentru tine este: cine e mai mare, un trailer sau Dumnezeu? Cum e posibil, ca atâþia oameni astãzi sã declare cã s-au întâlnit cu Isus Cristos ºi totuºi sã nu rãmânã permanent marcaþi? Vã voi da câteva lucruri la care sã meditaþi. ªtiþi, cã vã spun adevãrul. De câte ori v-aþi rededicat viaþa din nou ºi din nou, ºi din nou? De câte ori grupurile de tineret fac lucrul acesta ºi se avântã, ca mai apoi, dupã ce se întorc la bisericã, sã nu dureze mai mult de o sãptãmânã jumate? Iar noi spunem, „O, a fost o mare lucrare a lui Dumnezeu” – nu, nu a fost, dacã nu dureazã, înseamnã cã nu a fost o mare lucrare a lui Dumnezeu. A fost un val. Au fost atâtea lucruri, dar nu a fost o mare lucrare a lui Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu în viaþa ta? Lucreazã Dumnezeu în viaþa ta? „Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor!” … Îi veþi cunoaºte dupã roadele lor.

  Sã mergem mai departe. Versetul 19: „Orice pom, care nu face roade bune, este tãiat ºi aruncat în foc. Aºa cã dupã roadele lor îi veþi cunoaºte”. Uitaþi-vã, trebuie sã înþelegeþi ceva despre literatura evreiascã. Când tu ºi eu vrem sã evidenþiem un lucru, ºtiþi ce facem? Ne ridicãm vocea. Dacã o facem în scris, o punem în litere grase, o scrim cu litere mari, dar un evreu o face altfel. Când vrea sã sublinieze ceva, el o repetã ºi o repetã… de asta gãsim paralelisme în cartea Proverbelor: „Cei rãi nu vor locui în þarã, cei rãi vor fi distruºi”. El spune acelaºi lucru în mai multe feluri ca sã evidenþieze mai bine mesajul. Asta face ºi Isus din nou ºi din nou aici: „Dupã roadele lor îi veþi cunoaºte… dupã roadele lor îi veþi cunoaºte. Îi veþi cunoaºte dupã calea pe care pãºesc, dupã roadele lor îi veþi cunoaºte, dupã roadele lor îi veþi cunoaºte” ºi El spune: „Orice pom, care nu face roade bune, este tãiat ºi aruncat în foc”. Despre ce vorbeºte El? Prietenul meu drag, El vorbeºte despre judecata Dumnezeului Atotputernic ce va cãdea într-o bunã zi asupra lumii! Ce va cãdea, posibil, într-o bunã zi ºi peste tine. O, prieten drag, nu pot privi în inima ta. Sunt atât de uºor înºelat de propria mea inimã, dar este Unul care nu se lasã înºelat, este Unul care nu se lasã înºelat de cultura contemporanã creºtinã. El ºtie. „Dupã roadele lor îi veþi cunoaºte.”

  Apoi continuã. El spune asta în versetul 21: „Nu oriºicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împãrãþia cerurilor, ci celce face voia Tatãlui Meu care este în ceruri”. ªtii cât valoreazã mãrturisirea ta de credinþã în Isus Cristos? Absolut nimic. Da. Ai citit acest pasaj? Studiazã-l. „Nu oriºicine vine la mine ºi zice: „Doamne, Doamne!”, nu oriºicine declarã „Doamne, Doamne” va intra în Împãrãþia cerurilor.” Vor fi mulþi oameni care vor declara „Doamne, Doamne”, dar care nu vor intra în Împãrãþia cerurilor ºi dragul ºi scumpul meu copil, eºti tu unul dintre ei? „Doamne, Doamne…”

  Acum, din nou sã ne întoarcem la literatura evreiascã. El a spus „Doamne, Doamne”, El nu a spus „Doamne”, ci „Doamne, Doamne”. Ce înseamnã asta? Acest tip care face aceastã declaraþie nu este cineva care brusc a decis: „Este ziua judecãþii ºi ar fi cazul sã-L mãrturisesc ca Domn”, aceasta este o persoanã care declarã emfatic cãtre cei din jur, cã Isus Cristos este Domn! El se plimbã printre noi spunând: „Doamne”, danseazã în faþã în timp ce muzicanþii cântã, spunând: „Doamne”, cântã cântece ºi spune: „Doamne”, dar Isus i-a zis: „Depãrteazã-te de la mine, niciodatã nu te-am cunoscut!”

  ªtiþi, Billy Graham este unul dintre cei mai blânzi ºi mai iubitori oameni. Cu toate astea, Billy Graham a zis, cã dupã pãrerea lui, majoritatea persoanelor care frecventeazã biserici bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu sunt pierdute. El a spus, cã ar fi fericit dacã mãcar cinci procente din toþi cei ce au fãcut mãrturisiri de credinþã în campaniile lui sã fi fost salvaþi.

  Anul trecut am fost în Nigeria ºi am vizitat o mamã a cãrui fiu era membru al bisericii noastre ºi care a fost martirizat de cãtre musulmani. În Nordul Nigeriei, când cineva mãrturiseºte o credinþã în Isus Cristos, e destul de clar, dacã spune adevãrul sau nu. De ce? Pentru cã sunt gata sã moarã pentru credinþa lor. Dar în America? O, gândiþi-vã care este preþul, examinaþi-vã viaþa în lumina Scripturii, Îl cunoaºte-þi voi pe Domnul? Îl cunoaºte-þi pe Domnul, pentru cã nu toþi ce-i spun: „Doamne, Doamne” vor intra în Împãrãþia cerurilor, dar ce spune aici? Uitaþi-vã ce spune: „Nu oriºicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împãrãþia cerurilor, ci celce face voia Tatãlui Meu care este în ceruri.” Care este dovada cã cineva a devenit un creºtin adevãrat? Aº vrea sã începem a preda asta din nou, ce s-a întâmplat cu teologia noastrã? Ce s-a întâmplat cu doctrina noastrã, ce s-a întâmplat cu învãþãtura noastrã? A zburat pe fereastrã. Nimeni nu mai vrea sã studieze doctrinele, ci doar sã asculte cântece ºi sã citeascã inscripþiile de pe spatele tricourilor creºtine. Ce s-a întâmplat cu adevãrul? Adevãrul îþi spune urmãtoarele: dovada, modul în care poþi avea siguranþa, cã eºti un creºtin nãscut din nou cu adevãrat este, cã îndeplineºti ca stil de viaþã voia Tatãlui! Vei spune: „O, vorbeºti despre fapte”. Nu, nu vorbesc despre fapte, vorbesc despre dovada credinþei. Uite cum vine asta: mãrturisirea ta de credinþã nu dovedeºte faptul cã eºti nãscut din nou, pentru cã toatã lumea din þara aceasa mãrturiseºte credinþa în Isus Cristos. Sondajul Barnard ne spune, cã 65-70 de procente din toþi americanii sunt salvaþi, creºtini nãscuþi din nou – cea mai pãgânã þarã de pe tot pãmântul, omoarã patru mii de bebeluºi pe zi, dar binecuvântat fie Domnul, 70 procente din noi sunt nãscuþi din nou. Cum sã ºtii dacã credinþa ta nu este falsã? Un stil de viaþã care este interesat în a face voia Tatãlui, care îndeplineºte voia Tatãlui, iar atunci când nu îl asculþi pe Tatãl, Duhul Sfânt vine ºi te mustrã, ori personal, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, ori prin intermediul unui frate sau a unei sore în Cristos ºi te readuce înapoi, pe calea cea dreaptã! Dacã eºti un creºtin adevãrat, nu poþi scãpa de El.

  Daþi-mi voie sã vã dau un exemplu, dacã eu aº fi pastorul Dumneavoastrã ºi Dumneavoastrã aþi avea, sã zicem, paisprezece ani, ºi în timp ce vin de la serviciu la ora unu noaptea, vã vãd într-un parc sau la un colþ cu o gaºcã de golani, fãcând lucruri pe care nu ar trebui sã le faceþi, ºi sunteþi un membru al bisericii noastre, v-aº spune: „Urcã în maºinã!”, v-aº duce acasã, la tatãl Dumneavoastrã – nu aº fi supãrat pe Dumneavoastrã, aº fi supãrat pe tatãl Dumneavoastrã – ºi i-aº spune: „Domnule, eºti un tatã total neglijent de îþi laºi copilul sã se afle afarã în asemenea circumstanþe”. Vreau sã ºtiþi ceva, Dumnezeu nu este un tatã neglijent. Dacã îþi permiþi sã te joci cu pãcatul, dacã iubeºti lumea ºi lucrurile din lume, dacã în permanenþã eºti implicat în lume, sãvârºind fapte lumeºti, dacã eroii tãi sunt oameni lumeºti, dacã vrei sã arãþi ca ei ºi sã te comporþi ca ei, dacã faci aceleaºi lucruri pe care le fac ºi ei, o, prieten drag, ascultã glasul meu! Existã o ºansã mare cã nu-L cunoºti pe Dumnezeu ºi cã nu aparþii Lui!
  Logged
  TUDOR
  Doi talanţi
  *
  Offline Offline

  Posts: 268

  Rãspuns: Mesaj ºocant
  « Reply #2 on: 26 October 2008 »

  3.
  Acum, la încheiere, sã ne uitãm la versetul 22: „Mulþi îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tãu? N-am scos noi draci în Numele Tãu? ªi n-am fãcut noi multe minuni în Numele Tãu?” Atunci le voi spune curat: „Niciodatã nu v-am cunoscut”.” Vei spune: „Cel mai important lucru pe acest pãmânt e sã-L cunoºti pe Isus Cristos!” Nu e adevãrat! Cel mai important lucru pe acest pãmânt e sã te cunoascã Isus Cristos pe tine. Nu voi putea intra în Casa Albã mâine, dacã mã apropii de poartã ºi spun tuturor: „Îl cunosc pe George Bush”. Însã ei mã vor lãsa sã intru, dacã George Bush iese afarã ºi spune: „Îl cunosc pe Paul Washer”. Poþi sã declari cã Îl cunoºti pe Isus, dar întrebarea mea este: te cunoaºte Isus pe tine? ªi uite cum îi descrie aici pe cei pierduþi, El spune: „Depãrtaþi-vã dela Mine, voi toþi cari lucraþi fãrãdelege”, din greceºte – „anomia”, prefixul negativ „a”, ce înseamnã fãrã, cuvântul „nomos”, ce înseamnã lege, deci – fãrã-lege. ªi iatã ce înseamnã, daþi sã vã dau o parafrazare fidelã a acestui pasaj: „Depãrtaþi-vã de la Mine…” – ascultaþi-mã, de aº putea sã mã apropii de fiecare ºi sã vã îmbrãþiºez în timp ce vã spun asta, aº face-o. Ascultaþi-mã! El spune: „Depãrtaþi-vã de la mine, voi cei ce aþi pretins a fi ucenicii mei, ce m-aþi mãrturisit ca Domn ºi totuºi aþi trãit ca ºi cum nu v-am dat o lege pe care sã o pãziþi!” Am descris numai ce marea majoritate a creºtinilor nord-americani. Dacã cineva începe sã pomeneascã de lege, dacã cineva începe a vorbi despre principii biblice referitoare la ce trebuie sã faci ºi ce nu trebuie sã faci, cum sã trãieºti ºi cum sã nu trãieºti, toþi încep a striga: „Legaliºti! Legaliºti!” Dar Isus a zis: „Depãrtaþi-vã de la mine, voi ce aþi trãit – m-aþi numit Domn – dar aþi trãit ca ºi cum nu v-am dat niciodatã o lege”. În creºtinismul american de astãzi se strigã: „Treceþi prin poartã! Lãudaþi pe Domnul, trãiþi ca tot restul lumii ºi e ok, sunteþi doar carnali, poate cã într-o bunã zi vã veþi întoarce înapoi”. ªtiþi ce se întâmplã din cauza evanghelizãrii noastre proaste? Avem o multitudine de copii salvaþi în ºcoli biblice de vacanþã. Când ating vârsta de cincisprezece ani, se integreazã în lume ºi trãiesc ca demonii, o mare majoritate a lor, iar apoi pe la treizeci de ani se întorc înapoi ºi îºi rededicã viaþa, poate cã doar acum au fost salvaþi. Pentru cã, oameni buni, este necesar de mult mai mult decât sã spui cuiva cã sunt salvaþi doar pentru cã recunosc, cã Isus este Domn. ªi Satana recunoaºte, cã Isus este Domn. Este viaþa ta într-un proces de schimbare?

  Apoi continuã sã vorbeascã despre doi oameni ºi douã temelii. ªtiþi care e interpretarea modernã a acestui pasaj? Vedeþi, este important sã se studieze teologia ºi este important sã se studieze istoria. Interpretarea modernã a acestui pasaj despre stâncã ºi nisip vine cam aºa: dacã eºti creºtin, trebuie sã-þi clãdeºti viaþa pe stâncã, pentru cã în caz, cã þi-o vei clãdi pe nisip, vei fi un creºtin nefericit ºi viaþa ta nu va merge bine. NU asta a învãþat Isus ºi istoria mã susþine în aceastã privinþã. Niciodatã acest pasaj nu a fost interpretat aºa. ªtiþi care este interpretarea corectã? Vine cam aºa: Existã douã cãi – calea îngustã ºi calea largã, pe care din astea te afli? Existã douã feluri de pomi – un pom bun care rodeºte roadã bunã ºi se duce în rai, ºi un pom rãu, ºi ºtii cã e rãu, pentru cã dã roadã proastã, ºi se duce în iad, pentru cã va fi tãiat ºi aruncat în foc. Sunt cei ce îl mãrturisesc pe Isus ca Domn ºi îndeplinesc voia Tatãlui care este în ceruri, ºi sunt cei ce îl mãrturisesc pe Isus Cristos ca Domn ºi nu îndeplinesc voia Tatãlui care este în ceruri ºi se duc în iad, nu pentru cã le lipsesc faptele bune, ci pentru cã le lipseºte credinþa, ce se demonstreazã prin fapul cã le lipsesc faptele bune! Iar apoi El continuã – ºi nu se referã la doi creºtini ce îºi construiesc casa pe douã temelii diferite – nu, din nou aici e vorba de un om salvat ºi de un om pierdut. Cel pierdut aude vestit Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îºi clãdeºte o temelie. Nu poþi vedea nicãieri în viaþa lui cum Cuvântul lui Dumnezeu îi formeazã, îi zideºte ºi îi susþine viaþa. Câþi oameni din convenþia Southern Baptist, indiferent de numãrul nostru, indiferent de ce spunem, dacã am lua pur ºi simplu acest pasaj ºi am compara oamenii cu acest pasaj ºi s-ar întreba: „Îþi zideºti cãsãtoria pe Cuvântul lui Dumnezeu, îþi creºti copiii dupã Cuvântul lui Dumnezeu, îþi rezolvi problemele financiare, bazându-te pe Cuvântul lui Dumnezeu, te separezi tu de lucrurile din lume, bazându-te pe Cuvântul lui Dumnezeu?” Câþi ar putea sã dea un rãspuns pozitiv? „Nu, nimic din astea. Îl mãrturisesc pe Isus, El este Salvatorul meu. Aºa mi-a spus învãþãtorul de ºcoalã duminicalã.”

  Leonard Ravenhill, un cunoscut de-al meu înainte sã moarã spunea: „Eu predic în multe biserici baptiste o singurã datã”. ªi eu predic în multe locuri ca acesta o singurã datã. Aº fi putut sã apar astãzi aici cu un vocabular care v-ar fi uimit, sã vã predic lucruri ce v-ar fi înãlþat ºi v-ar fi fãcut sã plutiþi prin aceastã încãpere, aº fi putut sã vã spun istorioare ce v-ar fi fãcut sã zâmbiþi ºi istorioare despre cãþeluºi ºi bunici ce v-ar fi fãcut sã plângeþi, dar vã iubesc prea mult pentru asta. Întrucât Cuvântul lui Dumnezeu este adevãrat, ºtiu cã sunt oameni care se cred salvaþi, pe când într-adevãr nu sunt, ºi ºtiu cã unii dintre voi privesc în jur ºi se gândesc: „Ei bine, eu sunt salvat, adicã, uite, eu sunt exact ca ºi ceilalþi din grupul meu de tineret”. Ce te face sã crezi cã cei din grupul tãu de tineret sunt salvaþi? „Ei bine, sunt ca ºi pãrinþii mei, sau ca adulþii din biserica mea, sau ca diaconii, sau ca pastorul” – ce conteazã? Nu vei fi judecat dupã acest criteriu în ziua întoarcerii Sale.

  Întrebarea mea pentru tine, scumpule, întrebarea mea pentru tine, copile… voi aþi putea fi copiii mei! ªi mã rog ca într-o bunã zi, când bãieþelul meu va fi mare, sã fie un predicator care sã-i stea în faþã ºi sã-i spunã: „Destul cu asta! Sã vedem, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, cum stã viaþa ta în faþa acestui foc mistuitor, care este sfinþenia lui Dumnezeu?” În acea zi de pe urmã, scumpã, dragã fetiþã, scumpule, dragule tânãr, în acea zi de pe urmã, va sta mãrturia ta în picioare? Eºti tu salvat? ªi nu mã refer la: „Pãi, cred cã sunt salvat”, ºtii cã existã o cale ce pare bunã omului, dar care duce la moarte. „Pãi, simt în adîncul inimii cã sunt salvat”, dar dã-mi voi sã te întreb, ai citit vreodatã cã „inima este nespus de înºelãtoare ºi de desnãdãjduit de rea; cine poate s\’o cunoascã?” Oare nu ar trebui sã te duci sã vezi ce scrie Scriptura? „Pãi, ºtiu cã sunt salvat pentru cã mama, tata, pastorul, ºi toþi ceilalþi mi-au spus cã sunt salvat.” Dar eu îþi spun: ce zice Cuvântul lui Dumnezeu referitor la asta?

  Vorbim atât de mult despre creºtini radicali. Creºtinii radicali nu sunt oamenii ce sar în sus la concerte. Creºtini radicali nu sunt cei ce poartã tricouri creºtine. Creºtini radicali sunt cei ce produc roada Duhului Sfânt; creºtini radicali sunt cei ce îºi onoreazã pãrinþii, chiar dacã li se pare cã pãrinþii nu au dreptate; creºtini radicali sunt cei care nu… – acum ascultaþi-mã, asta o sã vã supere rãu – care nu… – ºi mã refer atât la bãieþi, cât ºi la fete – … creºtini radicali sunt cei care nu se îmbracã sexy pentru a-ºi pune în evidenþã corpul. Dacã îmbrãcãmintea ta atrage atenþia asupra feþei, Dumnezeu este mulþumit de felul în care te îmbraci. Dacã îmbrãcãmintea ta atrage atenþia asupra corpului, Dumnezeu urãºte ce faci. Toþi vor sã vorbeascã despre un profet, dar nimeni nu vrea sã-l asculte. Eu vã vorbesc despre creºtinism!

  Mi-am petrecut viaþa în jungle, mi-am petrecut viaþa îngheþând în munþii Anzi, am vãzut cum mor oameni… un bãiat mic, Andrew Myman, musulmanii l-au împuºcat de cinci ori în stomac ºi l-au lãsat pe trotuar, doar pentru cã a strigat: „Mie atât de fricã, dar NU POT sã mã dezic de Isus Cristos, vã rog, nu mã ucideþi, dar NU mã voi dezice de El!” ªi a murit într-o baltã de sânge, iar voi spuneþi cã sunteþi creºtini radicali pentru cã purtaþi un tricou! Pentru cã vã duceþi la o conferinþã! Eu vã vorbesc despre sfinþenie! Eu vã vorbesc despre asemãnare cu Dumnezeu! Aº dori… ºtiþi ce ar însemna o miºcare a lui Dumnezeu în acest loc?! Dacã toþi ar rãmâne acuzaþi, dacã eu însumi aº rãmâne acuzat de Duhul Sfânt ºi am cãdea cu feþile la pãmânt ºi am boci, pentru cã ne uitãm la lucrurile pe care Dumnezeu le urãºte, pentru cã purtãm haine pe care Dumnezeu le urãºte, pentru cã ne purtãm ca cei din lume, arãtãm ca cei din lume, trãim ca cei din lume! Pentru cã facem aceste lucruri ºi nici mãcar nu ºtim cã le facem, pentru cã nu cunoaºtem Cuvântul lui Dumnezeu! Pentru cã, deºi afirmãm ca denominaþie, cã Scripturile reprezintã Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, predicile noastre nu conþin decât niºte ilustraþii, niºte istorioare, niºte nuvele mici ºi drãguþe. Sper ca Dumnezeu sã cutremure acest loc, ca sã ne întoarcem faþa de la pãcat, sã renunþãm la lucrurile ce îi displac lui Dumnezeu ºi apoi sã fugim la El, ºi sã ne bucurãm de El, ºi sã-L iubim! Sper ca Dumnezeu sã ridice misionari! Nu doresc acelaºi lucru pe care îl doresc pãrinþii voºtri pentru voi. Ei doresc sã fiþi în siguranþã, sã aveþi asigurare ºi case frumoase. Ei vor pentru voi automobile ºi respect. Eu vreau pentru voi acelaºi lucru pe care îl vreau ºi pentru fiul meu – ca într-o bunã zi sã ia un steag, steagul lui Isus Cristos – ºi sã îl aºeze pe un deal, unde nimeni nu a mai pus steagul ºi sã strige: „Isus Cristos este Domn!”, chiar dacã îl va costa pe fiul meu propria viaþã! Sper, ca atunci când va avea optsprezece ani, dacã îmi va spune acelaºi lucru pe care l-am spus ºi eu când eram tânãr: „Mã duc în munþi, mã duc în junglã!”, iar ceilalþi vor spune: „Nu poþi sã te duci acolo, eºti nebun, e rãzboi, vei muri!” „Mã duc!” –, când acest bãieþel îºi va pune rucsacul în spinare, mã voi ruga pentru el ºi îi voi spune: „Du-te! … Du-te! … Domnul sã fie cu tine! Iar dacã vei muri, fiul meu, te voi vedea dincolo ºi voi onora moartea ta.”

  O, Doamne… sã ne rugãm… sã ne rugãm. O, Doamne! Nu-mi pasã de reputaþia mea, nu-mi pasã ce cred oamenii. Vreau sã fii onorat, vreau ca aceºti tineri sã fie salvaþi, vreau ca cei ce sunt salvaþi sã nu mai îmbrãþiºeze o culturã creºtinã pe care o urãºti ºi pe care o vei vãrsa din gura Ta, ci sã priveascã la Cuvântul lui Dumnezeu ºi sã spunã: „Îl voi urma pe Isus!” O, Doamne, mã rog pentru liderii de tineret ºi pentru pastori, mã rog ca sã-i umpli de un duh de înþelepciune, dragoste, îndrãznealã ºi discernãmânt! ªi Dumnezeule drag, oricare ar fi preþul, Te rog sã ridici misionari! Privind la aceºti copii nu pot sã nu mã gândesc la bãieþelul meu. O, Doamne, salveazã-l pe Ian, creºte-l ºi trimite-l în cea mai grea parte a luptei! Doamne, ridicã misionari dintre aceºti tineri! Ridicã misionari, predicatori, pastori ºi evangheliºti care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu! O, Doamne, lucreazã în acest loc, te rog! Lucreazã în acest loc, Dumnezeule drag! Te rog! Te rog… Te rog… Te rog…

  Acum, în timp ce stãm cu capul plecat, este cineva aici în seara asta care sã spunã: „Frate Paul, am trãit în minciunã. M-am numit creºtin, dar am iubit lumea, arãtam ca cei din lume, trãiam ca ei ºi mi-e silã de mine din cauza aceasta. Frate Paul, sunt atât de sãtul de acest creºtinism pe care l-am trãit, sunt sãtul de el! Vreau sã fiu salvat! Vreau sã fiu salvat!” V-aº ruga sã vã ridicaþi în picioare. „Frate Paul, vreau sã fiu salvat.”

  Amin! Mai este cineva? „Vreau sã fiu salvat.” Amin, amin! Într-un moment vom face o invitaþie. Mã voi coborî jos ºi vreau sã mã întâlnesc cu cei ce s-au ridicat în picioare. Vreau sã vã vorbesc. Acum, puteþi sã vã aºezaþi, mulþumesc. Acum vreau sã vorbesc cu cei ce se numesc creºtini.

  Onoreazã viaþa ta pe Isus Cristos? Priveºti tu în Cuvântul Sãu ca sã afli, cum sã-þi trãieºti viaþa? Mã rog din toatã inima… Singurul lucru care va salva biserica în America – sunt doar douã posibilitãþi: prima, o reformã totalã în felul nostru de a predica, de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, iar cealaltã, o aprigã ºi teribilã persecuþie. Ãsta e singurul lucru ce poate salva biserica în America. Mã rog, mã rog ca sã te întorci la Cuvânt. Asculta-mã, tinere, trebuie sã spui: „Cum trebuie sã mã comport cu pãrinþii mei?” Cautã în Cuvânt, vezi ce spune, aplicã. „Cum trebuie sã mã îmbrac?” Cautã în Cuvânt, vezi ce spune, aplicã. „Cum trebuie sã vorbesc, ce trebuie sã ascult?” Adu fiecare gând, cuvânt ºi faptã sub supunerea lui Isus Cristos.

  Acum, nu vã voi ruga sã vã ridicaþi în picioare, pentru cã m-am sãturat de oamenii care vin în faþã sã facã un angajament ºi angajamentul nu þine mai mult de douã minute. Nu sunt aici, ca sã scriu în revista mea, cã aþi ieºit în faþã cu miile. Vreau sã vã duceþi acasã ºi sã trãiþi pentru Isus Cristos din toatã inima. Dar dacã aveþi nevoie de consiliere, dacã spui: „Frate Paul, vreau, vreau sã trãiesc pentru Isus Cristos, dar nu ºtiu cum. Nu ºtiu cum!” Atunci în câteva minute vã voi face o invitaþie ºi aº vrea sã veniþi în faþã – nu pentru a face un angajament, dacã vreþi sã faceþi un angajament, fãceþi-l acolo, pe loc. Dacã trebuie sã vorbiþi cu cineva, vorbiþi cu pastorul, vorbiþi cu liderul de tineret, ºi ºtiþi ceva? Vom ºti dacã acest angajament va dura. ªtiþi cum? Pentru cã într-adevãr va dura. Vom ºti, dacã e de la Dumnezeu. Sã vã spun ceva, tuturor celor ce sunteþi aici, vreau sã vã spun ceva, dacã aþi decis sã-L urmaþi pe Isus Cristos, dacã v-aþi pocãit zilele acestea, vreau sã vã spun ceva, dacã pocãinþa a fost veritabilã, va dura. Dar dacã peste câteva sãptãmâni vã întoarceþi înapoi în lume, trãiþi ca cei din lume, vã purtaþi ca cei din lume, vreau sã ºtiþi, cã nu aþi obþinut nimic în acest weekend. A fost doar un val ºi atât. Dacã aþi obþinut ceva din partea Domnului, sã ºtiþi, cã va dura. ªi chiar dacã veþi încerca sã fugiþi de El, nu veþi putea. Nu veþi putea.

  O, vã iubesc atât de mult, vã iubesc atât de mult. Vã rog sã vã sculaþi în picioare. Dacã aveþi nevoie de consiliere referitor la o decizie pe care aþi fãcut-o, dar faþã de care aveþi întrebãri, vreau sã veniþi în faþã ºi voi veni ºi eu lângã voi. Dintre cei ce v-aþi sculat în picioare, eraþi mulþi acolo, dacã spuneþi: „Trebuie sã-L cunosc pe Isus Cristos,” vreau sã veniþi aici chiar acum, vreau sã mã întâlnesc cu voi ºi sã ne aºezãm într-o parte cu câþiva consilieri ºi sã vorbim. Sã ºtiþi, cã dacã va fi nevoie, vom vorbi toatã noaptea. Aceasta e atitudinea fiecãrui consilier de aici, vom sta cu voi toatã noaptea, dacã e necesar. Domnul sã vã binecuvânteze, Domnul sã vã binecuvânteze. Daþi-mi voie sã mã rog pentru voi.

  Dumnezeule drag, te rog… Doamne, s-au întâmplat atâtea… Seara trecutã, Doamne, nu ºtiu pe cât a fost de adevãrat, dar am vãzut oameni plângând, am vãzut oameni care au încercat sã facã angajamente ºi cred, cã mult din ce s-a întâmplat a fost de la Tine. Astãzi dimineaþa, un tânãr a predicat ºi ºi-a spus mãrturia ºi am vãzut, cum lucreazã Duhul Sfânt. Mã rog acum, Tatã – nu ºtiu pe cât de adevãrat au fost toate astea, doar timpul ºi eternitatea ne vor arãta, dar o, Dumnezeule drag, te rog, te rog lucreazã.

  În numele lui Isus. Amin.
  Logged

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.